வேடிக்கை பார்க்கிறதோ?

வானம் கருக்கவில்லை
மேகமூட்டமும் இல்லை
மழைக்கான அறிகுறிகளும்
இல்லை  - ஆனால்
வானில் ஒய்யாரமாக
ஒரு வானவில்
வாய்பிளந்து நிற்கிறது

வீதியில் நடந்துவரும் உன்னை
வேடிக்கைப் பார்க்கிறதோ?

No comments:

Post a Comment