முதன் முதலாக தமிழ் கேட்கிறேன்

"டமிலை" மட்டுமே கேட்டு
பழகியவன் - முதன் முதலாக
தமிழை செவிமடுக்கிறேன்
உன் மலர்வாயிலிருந்து

காய்ந்த பாலைவனத்தில்
அருவி பெருக்கெடுத்து
ஓடியது

பாலைவனம்
முதன் முதலாக
நீர்வீழ்ச்சியைக் கண்டது

தமிழின்  அருஞ்சுவையையும்
இப்போதுதான் சுவைக்கிறேன்

உன் வாய் மொழிவதால்
இனிப்பு மட்டும் சற்று
தூக்கலாக இருக்கிறது

No comments:

Post a Comment