என் மனதிற்கு புரியவில்லை

மிஞ்சியது
ஏக்கமும், ஏமாற்றமும் தான்
உன்னை நேசித்தற்கு

நீ தந்த பரிசு
உன் மீது பைத்தியமானேன்
நீயே உலகென வாழ்ந்தேன்

ஒரு கன்னத்தில் அரைந்தாய்
மரு கன்னத்தை காட்டினேன்
அதிலும் அரைந்துவிட்டாய்

கன்னத்தில் வலியில்லை - ஆனால்
கண்கள் கலங்குகின்றன

உன்னையே
சுற்றிச் சுற்றி வந்த
என் மனதிற்கு புரியவில்லை

உன் அன்பிற்குரியவன்
உன் பாசத்துக்குரியவன்
உன் காதலுக்குரியவன்
நானில்லை என்பது