சேர்த்துவை உன் கண்ணீரை

பெண்ணே போதும்
கண்ணீர் சிந்தாதே
நீ அழுதால்
என் மனம் தாங்காது

சேர்த்துவை உன் கண்ணீரை
என்றோ ஒருநாள் - என்
மரணச்செய்தி வரும் - அன்று
எனக்காக ஒருசொட்டு
ஒரே ஒருசொட்டு, கண்ணீர் சிந்து

அது போதும் எனக்கு
உன் மனதிலாவது வாழ்ந்தேன்
என்ற நிம்மதியுடன்
என் ஆன்மா சாந்தியடையும்