சில காலம் வந்தாலும்

வானில் - தோன்றி மறையும்
வெள்ளியைப்போல்
என் வாழ்வில் - நீ
உன் வாழ்வில் - நான்

சில காலம் வந்தாலும்
கடந்துதான் சென்றாலும் - நீ
விட்டுச்சென்ற கால்தடங்கள் - என்றும்
மறையாது கண்மணியே

சிலையாய் சிற்பமாய் - என்றும்
என் மனதில் நீ
உன் நினைவில் நான்